Försäljningsvillkor

Tillämplighet

2022-05-02

Resultatservice Sverige AB:s Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Resultatservice Sverige AB:s hemsida angivet datum.

Varorna som presenteras genom Resultatservice Sverige AB:s hemsida utgör produkter som Resultatservice Sverige AB:s, samt våra samarbetspartners säljer genom vår webbtjänst..

Ansvaret för leverans ligger på den leverantör som står angivet på produkten

Betalning gör till Resultatservice Sverige AB

Pris och Betalning

Priserna på Resultatservice Sverige AB:s hemsida uppdateras löpande. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. Resultatservice Sverige AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Resultatservice Sverige AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

För privatpersoner sker försäljning mot Faktura, postförskott, kontokort eller Internetbetalning. Varan tillhör säljaren intill dess full betalning skett. Leverans kommer att ske när full betalning kommit oss tillhanda.

Försäljning mot faktura sker efter särskild kreditprövning som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson.

För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Resultatservice tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin.

Vid postförskott till kommer postförskottsavgift.

Leverans

Order mottagna före klockan 18.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel dagen efter. Resultatservice Sverige AB sänder via brev eller paket.

Återköp

Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Resultatservice Sverige AB återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Datorer/handdatorer och liknande produkter (ex vis mobiltelefoner) vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats återköpes ej.

Vid återköp skall kund ersätta Resultatservice Sverige AB:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Resultatservice Sverige AB eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Resultatservice Sverige AB:s kundservice på  e-post till
lars.gren@Resultatservice.se  och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Resultatservice Sverige AB till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Resultatservice Sverige AB vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Resultatservice Sverige AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om  returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Resultatservice mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Resultatservice Sverige AB debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka Resultatservice Sverige AB:s transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Resultatservice lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Resultatservice Sverige AB:s e-post till
lars.gren@Resultatservice.se  och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Resultatservice Sverige AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

 

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Resultatservice Sverige AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig angiven leverantör AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper angiven leverantör på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Resultatservice Sverige AB. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta Resultatservice Sverige AB:s kundservice på  e-post till
lars.gren@Resultatservice.se  och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Resultatservice Sverige AB till handa.

Varan bör sändas in inom 14 dagar. Vid retur av varan skall returfrakten till Resultatservice Sverige AB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Resultatservice Sverige AB förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till den som levererat varan, ex Posten på telefon 020-23 22 20 för företag och 020-232221 för privatpersoner och till Resultatservice Sverige AB på telefon 08-553 44 800 eller e-post
lars.gren@Resultatservice.se.

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som leverantör ansvarar för, åtar sig levrantör att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Leverantör äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Leverantörs ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Leverantör bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Leverantör kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för leverantören. Leverantör har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Personuppgifter

Resultatservice Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Resultatservice Sverige AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa katalog och direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post.

 

Särskilda villkor för programvaror

Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Resultatservice Sverige AB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Resultatservice Sverige AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Resultatservice Sverige AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server

Denna publikation på servern shop2.resultatservice.se, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Resultatservice Sverige AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Resultatservice Sverige AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
Resultatservice Sverige AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Resultatservice Sverige AB och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål.
Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti.
Resultatservice Sverige AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Resultatservice Sverige AB därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen shop2.resultatservice.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Resultatservice Sverige AB.
Delar av Resultatservice Sverige AB:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Resultatservice Sverige AB:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Resultatservice Sverige AB.

Länkar till tredje parts webplatser

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Resultatservice Sverige AB och Resultatservice Sverige AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Resultatservice Sverige AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Resultatservice Sverige AB av aktuell webbplats.

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.
En användare kan inte installera eventuell programvara som åtföljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet.
Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.

Eventuell reproduktion eller vidaredistribution av programvaran som inte överensstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med undantag av sådana garantier friskriver sig Resultatservice Sverige AB från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.

Resultatservice Sverige AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server.

Följ oss på Facebook